"EuroTehnika"

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Puni naziv kompanije

EURO TEHNIKA MN (EURO TEHNIKA RENT A CAR)
Josipa Broza Tita 25 – Podgorica Crna Gora
81000 Podgorica
Registarski broj: 5-0074653/016
Porezni broj: 02338181
Broj telefona: +382 67 74 25 55

E-mail: rentacar@eurotehnikamn.me
www.rentacar-eurotehnika.com

Uslovi prodaje

Različiti stepeni, koji slijede u postupku sklapanja ugovora (prodaje/kupovine)
* Euro Tehnika Rent a Car se bavi uslugom rentiranja vozila, pružamo usluge dostavljanja/preuzimanja vozila na određenim lokacijama na teritoriji Crne Gore, uz lični pristup svakom klijentu gdje će vam zaposleno lice rent a cara kompanije pružiti sve potrebne usluge.

Načini i uslovi plaćanja

* Sigurno plaćanje

EURO TEHNIKA Rent a Car nudivišemogućnostiplaćanjakaoštosu:
– plaćanje online karticom
– plaćanje karticom na licu mjesta

– plaćanje gotovinski

– plaćanje preko žiro računa

Plaćanje

Korisnik će platiti sljedece troskove po potpisivanju ugovora o najmu ukoliko drugačije nije dogovoreno u zvaničnoj prepisci: a) dnevnu ugovoreno cijenu za cijeli ugovoreni period; b) depozit/fransizu u iznosu od 100€ do 500€ koji Euro Tehnika Rent a Car zadržava do zavrsetka najma i preuzimanja vozila i koji je u obavezi vratiti klijentu ukoliko je vozilo vraćeno u identičnom stanju kao sto je preuzeto sa svom pratećom opremom, dodatnom opremom i dokumentacijom; c) cijenu po kilometru po zvaničnom Euro Tehnika Rent a Car cjenovniku za prekoračenje limita od 200 kilometara koji vazi iskljucivo za jednodnevni najam vozila. Za svaki najam vozila duzi od 24h ograničenje kilometraze ne vazi. Kilometraza se utvrdjuje na osnovu procenta (pri preuzimanju) i završne (pri povratku) kilometraže na satu; d) standardno KASKO osiguranje od štete, osiguranje od kradje i osiguranje putnika su ukljuceni u cijenu i vaze za teritoriju Crne Gore. Korisnik će, ukoliko želi, platiti Super KASKO osiguranje od štete (osiguranje koje pokriva gume, sofersajbnu i podnozje vozila, sto standardno KASKO osiguranje ne pokriva) i osiguranje za druge drzave. Super KASKO osiguranje od štete i osiguranje za druge drzave obračunava se po zvaničnom Euro Tehnika Rent a Car cjenovniku i obračuvana se na dnevnom nivou. Korisnik se slaze da plati trošak utrošenog goriva plus dodatni troškovi dopune goriva u iznosu od 10€ ukoliko nivo goriva pri završetku najma nije isti kao na početku najma kako je i napisano u ugovoru.e) sve takse i poreze vezane za iznajmljivanje vozila od EUROTEHNIKA d.o.o, uključujući i troškove advokata kao i sve troškove kamata nastalih vezano za period najma vozila;f) sve troškove kazni, suda i sudskih taksi i ostale troškove koje opterećuju ili će opterećivati Euro Tehnika Rent a Car zbog nedozvoljenog koristenja vozila. Korisnik će platiti sve troskove nepropisanog parkiranja i ugrožavanja saobraćaja. Svi ugovoreni vozaci sa prednje strane ugovora biće odgovorni za nedozvoliene radnje sa vozilom u periodu iznajmljivanja vozila; g) sve troskove popravki na vozilu i unutrasnjosti vozila, na podnozju vozila, popravku ili zamjenu guma, zamjenu i montazu sofersajbne ukoliko nije prihvatio neku vrstu ponudjenog osiguranja iz ugovora i sve zavisno od pravila osiguravajuće kuće. Osiguranje ne pokriva stete do 500€. Euro Tehnika Rent a Car zadržava depozit/fransizu dielimično ili u potpunosti u slučaju nastanka štete i sve zavisno od visine štete; h) dodatne troskove za dostavu i vraćanje vozila kao i troskove vracanja vozila sa lokacije koja nije predvidjena ugovorom po zvaničnom cjenovniku EUROTEHNIKA d.o.o.; i) ukoliko je enterijer auta previse prljav klijent je duzan da plati dubinsko čisćene auta u iznosu od 50 eura; j) U slucaju novonastale štete na vozilu klijent je dužan da kontaktira firmu ili obezbijedi policiski izvjestaj.

opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge

Korisnik je primio vozilo shodno zakonu o bezbjednosti saobracaja Crne Gore, koje je prekontrolisano i privatio ga u ispravnom stanju i smatra ga odgovarajucim za iznajmlivanje. Korisnik mora da vrati vozilo zajedno sa svim dokumenti i pratecom opremom koja pripada Euro Tehnika Rent a Car u istom stanju u kom gaje primio. Vozilo se vraća na lokaciju onog dana i časa kako je označeno na prednjoj strani ugovora. Nakon isteka 29 minuta korisnik plaća 15€ za svakih 30 minuta kašnjenja, ali najviše do cijene dnevnog najma vozila. Ukoliko je korisnik onemogućen da vozilo vrati u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu mora telefonski obavijestiti Euro Tehnika Rent a Car najmanje 1 sat prije dogovorenog roka.

Euro Tehnika Rent a Car zadrzava pravo da oduzme vozilo u bilo kom trenutku i bez saglasnosti korisnika ukoliko Euro Tehnika Rent a Car smatra da je moguće da nastane steta na vozilu ili nestanak vozila, kao i mogućnost da korisnik ne izmiri svoja dugovanja prema Euro Tehnika Rent a Car Takode, Euro Tehnika Rent a Car ima pravo da oduzme vozilo ukoliko je ono korišteno protivno pravilima ovog ugovora ili krši pravila ugovora, ili nakon isteka roka predvidjenog ugovorom.

Ugovorne odredbe

Od korisnika se očekuje da vodi računa o vozilu i obavijesti Euro Tehnika Rent a Car o bilo kakvoj nepravilnosti u radu vozila bez odlaganja. Bilo kakvo popravljanje vozila nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti EUROTEHNIKA d.oo. Novac koji je klijent platio za ulje ili bilo koju vrstu popravke biće refundiran isključivo ako je dobijena saglasnost od Euro Tehnika Rent a Car i uz posjedovanje fiskalnog računa. Ukoliko je defektazom u ovlašćenom servisu utvrdjeno da je steta nastala krivicom korisnika, Euro Tehnika Rent a Car nije dužan refundirati novac. Vozilo se ne smije koristiti za: a) iznajmljivanje drugim licima; b) za vuču i prevoz drugih vozila; c) da učestvuje u auto sportskim priredbama; d) reiznaimljivanje drugim fzičkim ili pravnim licima; e) sve nelegalne radnje; f) svi ugovoreni vozači ne smiju upravijati vozilom pod dejstvom opojnih droga, alkohola ili bilo kojih drugih supstanci koje ga sprečavaju da normalno upravlja vozilom i pravovremeno reaguje; g) u suprotnosti sa carinskim i saobraćajnim propisima; h) zabranjeno je upravljanje vozilom trećim licima koja nisu navedenau ugovoru; i) za prevoz droga, zapaljivih materijala izrazito neprijatnih mirisa ili materijala koji mogu da stave fleke po unutrasnjosti vozila; j) za transport robe i lica koje spadaju u ilegalni transport.Bilo koja vrsta osiguranja nije vazeća ukoliko su prekršeni uslovi korišćenja vozila.

Usluge koje se nude nakon prodaje (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova), garantni uslovi koji se daju uz proizvod ili uslugu

Korisnik je primio vozilo shodno zakonu o bezbjednosti saobracaja Crne Gore, koje je prekontrolisano i privatio ga u ispravnom stanju i smatra ga odgovarajucim za iznajmlivanje. Korisnik mora da vrati vozilo zajedno sa svim dokumenti i pratecom opremom koja pripada Euro Tehnika Rent a Car u istom stanju u kom gaje primio. Vozilo se vraća na lokaciju onog dana i časa kako je označeno na prednjoj strani ugovora. Nakon isteka 29 minuta korisnik plaća 15€ za svakih 30 minuta kašnjenja, ali najviše do cijene dnevnog najma vozila. Ukoliko je korisnik onemogućen da vozilo vrati u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu mora telefonski obavijestiti Euro Tehnika Rent a Car najmanje 1 sat prije dogovorenog roka.

Euro Tehnika Rent a Car zadrzava pravo da oduzme vozilo u bilo kom trenutku i bez saglasnosti korisnika ukoliko Euro Tehnika Rent a Car smatra da je moguće da nastane steta na vozilu ili nestanak vozila, kao i mogućnost da korisnik ne izmiri svoja dugovanja prema Euro Tehnika Rent a Car Takode, Euro Tehnika Rent a Car ima pravo da oduzme vozilo ukoliko je ono korišteno protivno pravilima ovog ugovora ili krši pravila ugovora, ili nakon isteka roka predvidjenog ugovorom.

Pravu kupca na raskid ugovora po Članku 45. Zakona o zaštiti potrošača, roku za raskid, situacije po kojima je isključeno pravo kupca na raskid ugovora, te uslove reklamacija odnosno povrata novaca i/ili robe

U slucaju kradje, gubitka ili stete na vozilu (ili drugim licima) kao i u slucaju Stete ili nestanka nekog drugog dijela opreme ili dokumenata vozila korisnik je u obavezi da nadoknadi Stetu Euro Tehnika Rent a Car Detaljnije:

a) korisnik je odgovoran za svu štetu koju je prouzrokovao na vozilu ili drugim licima ako je prekrsio odredbe ovog ugovora ili ako je vozio protivno zakonu o bezbjednosti saobracaja Cre Gore; b) korisnik je djelimicno odgovoran za stetu nastalu na vozilu ili u slucaju kradje vozila i to u visini placenog depozita/fransize, koji predstavlja minimalnu nadoknadu za popravku stete. Korisnik je u potpunosti odgovoran za nastalu stetu ukoliko je prekrsio tacku 4. ovog ugovora; c) korisnik je u potpunosti odgovoran za ostetenje sofersajbne, tockova i guma i podnozja vozila ukoliko nije porucio i platio super KASKO osiguranje; d) korisnik je u potpunosti odgovoran za ostecenja unutrasnjosti vozila; e) korisnik je u potpunosti odgovoran za nestanak pratece i dodatne opreme kao što je obavezni paket prve pomoći, dječije sjedište, GPS navigacija i slicno. Sadrzina opreme je oznacena na prednjoj strani ugovora; f) u slucaju gubitka kljuca korisnik je u potpunosti odgovoran i saglasan platiti novi na osnovu ispostavliene fakture oficijalnog prodavca/distributera kao i eventualne troskove povezane sa gubitkom kljuca kao što su zamjena brave, kompjutera i slicno; g) u slucaju gubitka nekog od dokumenata vozila korisnik snosi potpuno odgovornost. Dokumenta vozila čine saobracajna dozvola, tehnicki (bijeli) karton, zeleni karton, polisa obaveznog osiguranja, polisa osiguranja putnika i evropski izvjestaj za slucaj nezgode.

Korisnik je primio vozilo shodno zakonu o bezbjednosti saobracaja Crne Gore, koje je prekontrolisano i privatio ga u ispravnom stanju i smatra ga odgovarajucim za iznajmlivanje. Korisnik mora da vrati vozilo zajedno sa svim dokumenti i pratecom opremom koja pripada Euro Tehnika Rent a Car u istom stanju u kom gaje primio. Vozilo se vraća na lokaciju onog dana i časa kako je označeno na prednjoj strani ugovora. Nakon isteka 29 minuta korisnik plaća 15€ za svakih 30 minuta kašnjenja, ali najviše do cijene dnevnog najma vozila. Ukoliko je korisnik onemogućen da vozilo vrati u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu mora telefonski obavijestiti Euro Tehnika Rent a Car najmanje 1 sat prije dogovorenog roka.

Euro Tehnika Rent a Car zadrzava pravo da oduzme vozilo u bilo kom trenutku i bez saglasnosti korisnika ukoliko Euro Tehnika Rent a Car smatra da je moguće da nastane steta na vozilu ili nestanak vozila, kao i mogućnost da korisnik ne izmiri svoja dugovanja prema Euro Tehnika Rent a Car Takode, Euro Tehnika Rent a Car ima pravo da oduzme vozilo ukoliko je ono korišteno protivno pravilima ovog ugovora ili krši pravila ugovora, ili nakon isteka roka predvidjenog ugovorom.

 

Svi zaposleni u privrednom društvu EUROTEHNIKA ili druga ovlašćena lica zadržavaju pravo kontrolisati način upotrebe vozila u bilo koje vrijeme, ako postoje indicije da se isto ne koristi u skladu sa Ugovorom i Opštim uslovima korišćenja vozila i imaju mogućnost potražnje vozila i prijevremenog prekida najma vozila i pravo raskida Ugovora, bilo kad i bilo gdje.

EUROTEHNIKA zadržava pravo praćenja kretanja vozila putem GPS sistema.

Opis načina zaštite povjerljivih podataka

Vaša bezbjednost je garantovana jer Euro Tehnika Rent a Car koristi najnovije bezbjednosne mjere da zaštiti Vaše podatke koje ostavljate prilikom plaćanja na Euro Tehnika Rent a Car web sajtu.

Euro Tehnika Rent a Car obavezuje se za  čuvanja Vaše privatnosti i shvata veoma ozbiljno, svaku Vašu informaciju koju ostavite tretiraćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Euro Tehnika Rent a Car se obavezuje da štiti Vašu privatnost i garantuje upotrebu ostavljenih informacija u skladu sa Polisom Privatnosti.
Euro Tehnika Rent a Car se obavezuje da podatke koje prikupi od Vas obrađuje na način koji obezbjeđuje zaštitu, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Lice koje daje podatke u svakom momentu može da traži opoziv obrade podataka, ispravku ili brisanje njegovih podataka, ima pravo da ograniči obradu podataka. Lice čiji se podaci obrađuju takođe ima pravo na obavještenje ako su podaci o njemu otkriveni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka. Euro Tehnika Rent a Car podatke koje prikupi od Vas čuva trajno ili do otkazivanja pristanka na obradu podataka.

U Euro Tehnika Rent a Car Polisi privatnosti možete pronaći odgovore na sledeća pitanja:
• Ko obrađuje Vaše podatke (identitet rukovaoca podacima)
• Koje informacije prikupljamo i svrha obrade podataka
• Sigurnost podataka
• Kontaktirajte nas

Prilikom plaćanja platnom karticom putem interneta, unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici banke, odnosno posrednika u plaćanju.
Sigurnost podataka prilikom plaćanja platnom karticom garantuje procesor platnih kartica na čijim stranicama se obavlja proces plaćanja. Ni jednog trenutka Najmodavac nema pristupa podacima platne kartice Korisnika.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Prodajno mjesto može koristiti sljedeću izjavu o privatnosti:

– Euro Tehnika Rent a Car obavezuje se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni Euro Tehnika Rent a Car i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.